Feed on
Posts
Comments

Kristdemokraterna

Synen på skolan och lärande skiljde sig rejält mellan (Fp) och (v). Vi har vandrat från liberala till socialistiska värderingar och ger oss nu vidare ut på (för att vara Sverige) mer konservativa vatten, nämligen till Kristdemokraterna. Det är tydligt att de står bakom mycket av Alliansens skolpartis (Folkpartiet) politik. Här talas om ordning och reda, trygga klassrum och lärarens auktoritet.

Kristdemokraterna talar dock mycket om frihet; att friskolor är bra men också att den lokala skolan ska ha stor frihet. Här kan en motsättning mot förstatligande finnas. Åtminstone i mitt lärarhuvud handlar frihet om att inte ha en alltför stark central styrning.

När vi går över på kunskapsbegreppet definieras i deras skolrapport från 2013 en tydlig hållning: Den vänsterorienterade ”flumskolan” där läraren är en handledare för självständiga elever har förstört för barnen, särskilt för pojkar som inte har med sig studievanan hemifrån. Istället borde vi gå tillbaka till den ack så utskällda ”pluggskolan” där läraren förmedlar ämneskunskaper.

En liten reflektion från min sida som lärare här är om Kristdemokraterna tänkt på hur mycket världen förändrats. Det står mer i en dagstidning än vad en människa läste under hela sin livstid för ett par hundra år sedan. Informationen snurrar förbi allt fortare och alla svar går att få reda på under minuten – om du bara förstår vad det står. Men som sagt, det är en liten reflektion från min sida. Det känns svårt för mig att jämförelsevis kunna lika mycket som en lärare för 50 år sedan, när kvantiteten av kunskap har växt exponentiellt!

Däremot är det så klart uppmuntrande att även härifrån höra om lärarnas nyckelroll. De bästa lärarnas nyckelroll det vill säga. Kristdemokraterna vill öka kraven på lärarstudenter och lärare, men också satsa hårt på de som bedöms vara de bästa. Kristdemokraterna vill ha fler lärare och mer forskning som styr hur undervisningen ska se ut. Precis som Folkpartiet är satsningen på de mer ”utsatta stadsdelarna” en viktig del. Lika så slagorden ordning och reda, tydligare krav och mer rättvisa betyg – inte minst genom bättre rättning av de nationella proven för att sätta in tidiga stödinsatser.

Kd tittar också på vilka ämnen skolan ska satsa på. Mer idrott och hälsa, och låt de estetiska ämnena komma tillbaka för lärandets skull. Möjligheten till hemundervisning ska komma tillbaka i undantagsfall. Det kan kännas gammalmodigt, liksom ändringen att låta skolor ha religiösa inslag (frivilligt) när traditioner firas. Det sistnämnda hade dock varit underligt om ett parti som trots allt grundas på ”kristendomens värderingar” inte stod för.

Hittills är Kristdemokraterna helt klart de som pratar mest om värdegrundsarbete och elevvård. Skolan ska vara en trygg plats där eleverna mår bra både fysiskt och psykiskt. Partiet vill i allmänhet prata mycket om (kristna) värderingar vilket också märks i skolpolitiken. Göran Hägglund pratar om ordning och reda i klassrummet. I samband med det tar han upp den dimension som riskerar att glömmas – värdena som skolan (tillsammans med föräldrarna) ska lära ut. De så kallade mänskliga rättigheterna.

Om vi då återgår till Kristdemokraternas syn på den kunskap som ska skapas i den trygga, rättvisa och självständiga skolan där kvalitén garanteras med hjälp av Skolinspektionen… Vad är ”kunskap” för dem? Det talas om plugg och ämneskunskaper, och detta kan sammanfattas i ordet ”Bildningsidealet”. Under ”En skola för bildning och kunskap” ger en historisk bakgrund till begrepp inom bildning och lärande med citat från olika kända filosofer. Här är det tydligt vad Kristdemokraterna ser som en riktig lärarroll – läraren får lära ut kunskap som denne ordnar hierarkiskt, och ska inte ”reduceras till en pedagog” som hjälper eleverna att lära sig själva.

För att uppnå bildning hos eleverna är läsningen den absoluta grundbulten. Genom den ska alla elever ta sig igenom en ”klassikerlista” som inte bara innehåller böcker utan också pjäser och filmer. Jag vet vad mina elever hade sagt om detta, men de är inte heller uppvuxna med en skola av det slaget. Kd knyter det här till en jämlikhetstanke där alla elever oavsett bakgrund ska få tillgång till en (allmän) bildning. När jag läser om ”klassikerlista ”och lära ut kunskap tänker jag inte alls så som det uttrycks på Folkpartiets skolblogg om bildningsidealet: ”Förmågan att kunna dra slutsatser, pröva sig fram till en sakligt underbyggd slutsats och att kunna värdera information är viktigt hela livet.”

Sammantaget känns Kristdemokraternas skolpolitik helt klart konservativt lagd. För elevens bästa ska skolan återgå till att ha ordning och reda, ge eleven den kunskap som läraren, auktoriteten, vet är den mest värdefulla och genom det skapa en trygghet. I skolan och i livet.

Nästa vecka återgår vi till vänsterkanten och till ett parti som pratar mer om ungdomsarbetslöshet än om att lära ut värderingar: Socialdemokraterna.

(Visited 88 times, 1 visits today)

Leave a Reply