Feed on
Posts
Comments

Skolverket och dess lagar

Skolverket är en mycket viktig myndighet som styrs av ett regelverk som heter skollagen. Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter alla barn, alla elever och deras vårdnadshavare faktiskt har. I skollagen framgår också de krav som ställs på huvudmannen för verksamheten. Huvudman kan vara kommunen om det är en kommunal skola, eller en privatperson om det är en privatskola.  Till stöd för att följa regelverket så har Skolverket tagit fram allmänna råd och juridiska vägledningar som man kan läsa om på deras sida.

Skolverket har många bra pdf:filer som man kan ladda ner som handlar om råd för allt från betygssättning till hur man går tillväga för att stävja diskriminering och kränkningar. Skolverket ser till alla skolor från förskoleklass upp till gymnasiet. De har även hand om fritidsverksamheter. När det kommer till universitet och högskolor så styrs dessa i stället av Högskoleverket.

På skolverkets hemsida kan man även läsa om läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Undervisningen i skolan, förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och vuxenutbildningen styrs av dessa,samt att det även finns tips och råd man kan följa.

När det gäller prov och bedömning av elever och att ge dem betyg så ska läraren följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling på ett medvetet och pedagogiskt sätt. Bedömningarna ska hängas samman med undervisningen och ska dessutom kartlägga och värdera elevernas kunskaper, återkoppla för lärande, synliggöra praktiska kunskaper och utvärdera undervisningen. Skolverket utvecklar kontinuerligt nya stöd för bedömning i olika ämnen. Dels så finns de nationella proven som ett bra stöd för bedömning och betygssättning, dessutom så finns det bedömningsstöd i flera olika ämnen och kurser. Bedömningsstöden ska precis som de nationella proven, stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning, men är inte obligatoriska för skolan att använda såsom som de nationella proven är.

Om du är mer nyfiken på alla regler, lagar och allmänna råd så besök skolverkets hemsida.

(Visited 411 times, 1 visits today)

Leave a Reply